ერთიანი სამეცნიერო-კვლევითი სივრცე

2010 წლის 7 აგვისტოსქ.თბილისში,  ხელი მოეწერა სამეცნიერო-კვლევითი და სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ერთიანი სამეცნიერო-კვლევითი სივრცის შექმნის თაობაზე.

 

მემორანდუმის მონაწილენიარიან:

 • სსიპ ა. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი
 • ღვამიჩავას სახ. ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი
 • სამედიცინო ცენტრი „ციტო“
 • ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი
 • მედიქლაბჯორჯია
 • საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება
 • გ. ნათაძის სახ. ს/ს სანიტარიისა და ჰიგიენის ს/კ ინსტიტუტი
 • მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო
 • დავით გაგუას კლინიკა
 • საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია
 • საქართველოს ბიოსამედიცინო მეცნიერებებში სადოქტორო განათლების ასოციაცია
 • საქართველოს კლინიკური ქიმიის ასოციაცია
 • უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“

 

მემორანდუმის ფარგლებში ურთიერთთანამშრომლობის ძირითადი არსი შემდეგშია:

 

 • მიზანი

მონაწილე მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეწყობა და განვითარება სამეცნიერო შედეგების გავრცელებისა და მაღალკვალიფიცირებული დოქტორანტების მომზადების  მიზნით.

 • ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპები:
  • ერთობლივი საქმიანობის წარმოების შესაძლებლობა;
  • საერთო საქმიანობის საფუძველზე მიღწეული საერთო სარგებელი;
  • ერთობლივი საქმიანობის ფარგლებში ინფორმაციის გაცვლა.
 • ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა განხორციელდება ბიოსამედიცინო და ჯანდაცვით მეცნიერებების შემდეგ მიმართულებებში:
  • ნორმალური და პათოლოგიური პროცესების სტრუქტურული, მოლეკულური,  ბიოლოგიური დაფუნქციური საფუძვლები

o       ბიომარკერების თანამედროვე გამოყენება და მომავალი პერსპექტივები.

o       ადამიანის ორგანიზმში პათოლოგიური პროცესების მოლეკულური და უჯრედოვანი რეაქციები.

 • დაავადებათა ეპიდემიოლოგიისა და ეტიოლოგიის, სკრინინგისა და პრევენციის, კლინიკური მიმდინარეობისა და მკურნალობის  განმსაზღვრელი ფაქტორები.
 • სამედიცინო განათლების  ნოვატორული განვითარების სამეცნიერო საფუძვლები.
 • თანამშრომლობის ფორმები:
  • სტუდენტთა და დოქტორანტთა ერთობლივი სწავლება და სამეცნიერო ხელმძღვანელობა;
  • ერთობლივი სემინარების და  სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება;
  • ერთობლივი კვლევითი პროექტების განხორციელება;
  • სამეცნიერო შედეგების, კვლევითი ინფორმაციისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარება;
  • ერთობლივი საქმიანობის სხვა ფორმები, რომლებიც შეიძლება იყოს ურთიერთშეთანხმების საგანი.
 • დაფინანსება
  • წინამდებარე მემორანდუმის ფარგლებში ერთობლივი საქმიანობა დაიგეგმება და განხორციელდება თითოეული მონაწილე მხარის ინტერესებისა  და ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური და ფინანსური რესურსების გათვალისწინებით.
  • წინამდებარე მემორანდუმის ფარგლებში ერთობლივი საქმიანობის ფინანსური უზრუნველყოფა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში  განისაზღვრება ყველა მონაწილე მხარის ინტერესებისა და ფუნქციების გათვალისწინებით.
 • ერთობლივი საქმიანობის კოორდინაცია

მემორანდუმში მონაწილე თითოეული მხარის მიერ გამოყოფილი იქნება კონკრეტული პიროვნება ერთობლივი საქმიანობის საკოორდინაციოდ. მხარეები თანმხდებიან პერიოდული შეხვედრების აუცილებლობაზე ზემოაღნიშნული ერთობლივი ინიციატივების ხელშეწყობისთვის.