გამოცხადდა 2014-2015 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მობილობა

დავით ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს 10 ვაკანსიას დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 2014-2015 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის მობილობისთვის.

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები:


1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით ჩასარიცხ სტუდენტთა ადგილების ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2015 წლის 13 იანვრიდან  20 იანვრის ჩათვლით.


2. მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2015 წლის 23 იანვრიდან  5 თებერვლის 18:30 სთ-მდე.


3. მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების ცენტრში წარდგენის ვადა - 2015 წლის 9 თებერვლიდან  18 თებერვლის  ჩათვლით.